Stanovy spolku
PRO Březinu – Prosperita, Rozvoj, Obnova, z.s.


Čl. 1
Název, sídlo a působnost

Spolek užívá název PRO Březinu – Prosperita, Rozvoj, Obnova, z.s (dále jen spolek) a sídlí v obci Březina na adrese Březina 262, 679 05, Křtiny.

 

Čl. 2
Charakter spolku

Je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem osob, vzniklým podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění. Spolek je právnickou osobou.

 

Čl. 3
Základní cíle spolku

- ochrana přírody a krajiny, zdravých životních podmínek obyvatelstva
- podpora, propagace a uskutečňování aktivit zaměřených na děti a mládež v obci Březina
- propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje bez další satelitní výstavby
- podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti ve správních řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí a kulturních památek v obci Březina
- podpora rozvoje kulturního života, ochrana kulturního dědictví a obnova tradic v obci Březina
- snaha o zlepšení komunikace mezi zastupitelstvem a občany obce
- informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování občanů

 

Čl. 4
Formy činnosti spolku

- účast na jednáních zastupitelstva obce Březina, návrhy možných opatření a řešení
- aktivní jednání s úřady a místními developery ohledně rozvoje a obnovy obce
- podpora veřejnosti v obci Březina při prezentaci názorů a podpora veřejných diskusí
- pořádání kulturních a společenských aktivit, přednášek a zábavných programů pro děti a mládež
- organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek a kulturních památek
- vydávání tiskových zpráv, letáčků a publikací, prezentace informací a pořádaných aktivit na webu
- účast ve správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy spolku, u níže uvedených případů:

a) územní řízení
b) stavební řízení (obojí podle zákona č. 183/2006 Sb.)
c) rozhodnutí o umístění stavby
d) rozhodnutí o změně ve využití území
e) rozhodnutí o ochranném pásmu
f) rozhodnutí o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území
g) rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
h) řízení o zásahu do krajinného rázu
i) řízení o kácení mimolesních dřevin (dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody) řízení týkající se ochrany vod (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách)

 

Čl. 5
Členství ve spolku

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Členství ve spolku vzniká na základě schválení podané písemné přihlášky výborem spolku. Zakládající členové spolku se po schválení stanov stávají členy spolku.


Člen spolku má právo:

- účastnit se jednání shromáždění členů,
- volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů
- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
- podílet se na praktické činnosti spolku.
 

Člen spolku má povinnost:

- dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
- aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepoškozovat dobré jméno spolku,
- člen je povinen platit jednou ročně členský příspěvek, který je stanoven rozhodnutím výboru spolku
- platba příspěvku probíhá v hotovosti nebo na zřízený bankovní účet a do nejpozději do 30 dnů od přijetí členské přihlášky a její schválení.
 

Členství ve spolku zaniká:

- doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, Výboru spolku,
- u právnické osoby jejím zrušením,
- úmrtím člena spolku,
- zánikem spolku,
- vyloučením člena statutární orgánem, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku.

 

Čl. 6
Organizační uspořádání

Strukturu spolku tvoří členská schůze, výbor, předseda, místopředseda a pokladník.
 

Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, které se schází nejméně jednou ročně, aby:

- schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,
- zvolila výbor spolku a případně jej odvolala,
- schválila rozpočet spolku předkládaný výborem,
- schválila navrhovaný roční členský příspěvek,
- schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
- určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
- rozhodla o zániku spolku.


Členskou schůzi spolku svolává statutární orgán spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku.  Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá statutární orgán spolku náhradní členskou schůzi do 15 dnů ode dne původního konání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ledaže stanovy určí něco jiného.

Členskou schůzi řídí člen výboru, který byl k tomu výborem pověřen. Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Zápisy se archivují po celou dobu trvání spolku a každý ze členů spolku má právo žádat výbor, aby mu byla poskytnuta jeho kopie.
 

Výbor, předseda, místopředseda a pokladník spolku

Výbor je statutárním orgánem spolku a zároveň jeho nejvyšším orgánem, jde o orgán kolektivní. Řídí činnost spolku mezi konáním členských schůzí a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

Výbor spolku má pět členů, které volí členská schůze tajnou volbou. Funkční období výboru jsou dva roky. Ze svého středu výbor volí předsedu spolku, který jedná navenek jménem spolku a řídí činnost výboru. Dále volí místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti či nemožnosti jednat za spolek a pokladníka odpovědného za finanční náležitosti spolku.

Výbor navrhuje každoroční rozpočet spolku, rozhoduje o přijetí a zrušení členství ve spolku, navrhuje výši a splatnost členských příspěvků, projednává návrhy a podněty členů spolku a případně navrhuje výši odměn členům spolku.

Schůze výboru se po dohodě jeho členů svolává nejméně třikrát do roka. Výbor může podle projednávaného programu na své zasedání pozvat další členy spolku a experty nebo hosty. Výbor se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru.

Výbor při své komunikaci se členy spolku může namísto písemné formy použít alternativní komunikační prostředky, například elektronickou poštu a internet.

 

Čl. 7
Jednání jménem spolku

Jménem spolku jednají předseda a místopředseda a to samostatně, případně další členové výboru, dohodne-li se na tom ve svém usnesení Výbor.

 

Čl. 8
Hospodaření spolku

Spolek je nevýdělečný. Veškeré příjmy lze využít pouze na činnost spolku. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary a dotace v souladu s cíli spolku a ostatní příjmy z akcí. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 10.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje ze svého středu výbor pokladníka. Ten předkládá vždy k 31. lednu výroční hospodářskou zprávu z roku předešlého.

 

Čl. 9
Zánik spolku

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem či dle §268 občanského zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.

O dobrovolném rozpuštění spolku nebo sloučením s jiným spolku rozhoduje Členské schůze spolku.

Nepřejde-li majetek spolku na právního nástupce, provede se jeho likvidace dle paragrafu §268 až §273 občanského zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.