Zeptali jsme se za vás: Zateplení školy

20.05.2013 12:31

Na konci dubna byla na obecních stránkách zveřejněna zakázka k výběrovému řízení zateplení školy Březina. Po zveřejnění se nás někteří občané ptali, jak to tady vlastně bude, tak jsme si zajistili odborné názory a oficiálně se na tuto věc zeptali zastupitelů. Zveřejňujeme jak náš dotaz, tak vyjádření projektanta, který projekt za obec Březinu zastřešuje.

 

Dotaz našeho sdružení směrem k zastupitelstvu obce Březina:
 

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,

z internetových stránek obce Březina jsme se dozvěděli o zveřejnění zakázky k zateplení školy. Vzhledem k tomu, že nás osud této krásné historické budovy zajímá, a rovněž nás zajímá prostředí, ve kterém se březinské děti budou vzdělávat, tak bychom se Vás rádi zeptali na některé věci stímto zateplením spojené. Bohužel se ptáme takto neosobně dopisem, a to vzhledem ke skutečnosti, že k této akci neproběhla žádná významnější diskuze s občany Březiny, kterých se změna jak energetickofinančního, tak i esteticko-historického rázu školy také týká. Prosíme o zodpovězení následujících dotazů (které vzešly z naší diskuze sing. arch. Daliborem  Borákem, odborníkem na problematiku energetické náročnosti budov). Dotazy a odpovědi bychom následně, s vaším dovolením, zveřejnili na webu o.s. PRO Březinu:

1) Řešení energetický úspor je bez diskuze chválihodný počin. Vzhledem k výraznému zásahu do vzhledu této historické budovy by však bylo vhodné, dle našeho názoru, zvolený způsob řešení diskutovat s občany. Byl prosím prováděn nějaký průzkum, jak občané Březiny tuto akci vnímají?

2) Předpokládáme, že před samotným vypsáním výběrového řízení bylo provedeno expertní posouzení rekonstrukce školy z hlediska úspor energií, a že navrhovaná opatření vyšla z hlediska pořizovacích a provozních nákladů (např. za 20 příštích let) nejlepší. Mohli bychom prosím do tohoto posudku nahlédnout?

3) Jak dle tohoto posouzení např. vyzněla varianta výměny oken, zateplení střechy + další plánovaná opatření, ale bez vnějšího obložení tří stran školy polystyrenem (a tím poškození historického rázu budovy), případně varianta s vnitřním zateplením místo vnějšího?

4) Jak prosím bude řešena návaznost zateplených bočních fasád, které jsou dosti členité, a čelní fasády, která zateplována nebude?

5) Realizací částečného zateplení vzniknou na styku zateplených a nezateplených zdí s velikou pravděpodobností nové kondenzační zóny s rizikem následného vzniku plísní (což je pro zdraví školních dětí nevhodné). Jak je prosím toto v projektu ošetřeno?

6) Po výměně oken budou děti chodit do neventilovaných místností, protože zmizí „větrání“ starými okny, která do tříd přiváděla kyslík (a zároveň unikalo teplo). Bylo zvažováno zavést větrání vzduchotechnikou s rekuperací tepla (která by i teoreticky mohla nahradit energetický přínos vnějšího zateplení – to pouze odhaduji, ale v expertním posudku by i toto mělo být)? Z běžné praxe je zřejmé, že se ve skutečnosti otevíráním oken především v zimních měsících příliš nevětrá a děti jsou trvale „přiotrávené“ oxidem uhličitýmz vydechovaného vzduchu. To je pro školy zásadní problém (u dětí klesá schopnost soustředění, jsou spavé, atd.).

7) V projektu jsou navržena okna s U = 1,2 W/m2. K se systémem větrání na principu částečné rekuperace tepla. To je výborná volba (i když dosti drahá). V zadávací dokumentaci se však již požadavek na částečnou rekuperaci v rámci každého okna nevyskytuje (což by řešilo problém popsaný v bodě 6). Proč tomu tak je? Předem děkuji za zodpovězené dotazy, a pokud byste uvítali možnost toto diskutovat např. v rámci besedy s občany, tak bychom to velmi uvítali a takovou besedu rádi zorganizovali (třeba v Hospodě u Kaštanu, aby to bylo v příjemné neformální atmosféře).

 
RNDr. Michal Bittner 
PRO Březinu o.s.
 
Odpověď, kterou jsem obdrželi z obce:
 

Vážený pane Bittnere,

vzhledem k zájmu Vámi zastupující společnosti PRO Březina o dotčenou budovu realizační akcí „Zateplení základní školy Březina“ Vám tímto odpovídáme na vaše dotazy:

Naše společnost byla oslovena zástupci vedením Obce ke zpracování příslušných dokumentací k získání dotace z fondů OPŽP (nadřazený orgánem SFŽP ČR). Přípravě projektové dokumentace předcházela místní šetření odborných zástupců naší společnosti a tepelně-technické a energetické vyhodnocení energetického auditora. Vzhledem k časově velmi omezeným termínům zveřejnění podmínek dotačních Výzev SFŽP ČR a zároveň limitovanému období na podání Žádostí nebylo řešení možné diskutovat z naší strany s veřejností obce. Při zpracování projektové dokumentace jsme komunikovali se zadavatelem projektu a zástupci vedení školy. Celá Žádost, vč. příslušných příloh, je k dispozici na Obecním úřadě.

Z tepelně-technického hlediska se postupovalo k navržení jednotlivých opatření na zateplení s velmi „opatrnými“ návrhy vzhledem k vnějšímu historizujícímu rázu fasády. Každopádně na základě stávajícího účelu objektu, jejího provozu a vnitřní dispozici, jsme stavební opatření navrhli z venkovních a vnějších stran ochlazovaných konstrukcí v souladu s tepelně technickými požadavky na vnější obvodové konstrukce. Provádění zateplení vnějších obvodových konstrukcí ze strany interiéru je v zásadě zakázáno. Důvodem pro tuto skutečnost je vznikající kondenzace v nosné konstrukci a tím neplnění požadavku stavební konstrukce z pohledu množství kondenzované vody. Navržená řešení se dotkla stropní konstrukce posledního podlaží k půdě, severní zadní strany a bočních stran fasády a všech výplní na objektu. Vzhledem k záměrné absenci jižní čelní strany objektu, jsme byli nuceni pro splnění podmínek SFŽP ČR nárokovat výplně oken s lepším součinitelem tepelného prostupu (U=1,1 W/m2K) než určuje legislativa. Pro zamezení vzniku vnitřní vlhkosti a nedostatečného větrání vnitřních prostor byly navrženy v místnostech učeben výplně oken se zabudovanou rekuperací. V zadávací dokumentaci jsou velmi striktní technické požadavky na zajištění a předložení výpočtů k řešení výměny vzduchu nabízenými výplněmi.

Rizika vzniku nových kondenzačních zón jsme si vědomi, byla ovšem upřednostněna varianta zachování stávajícího rázu jižní fasády (tzn. bez zateplení). Pokud bude dodržena vnitřní teplota na normové hodnotě min. 20°C, tak by z pohledu celoročního úhrnu kondenzované vody v konstrukci v místě styku nemělo k tomuto problému docházet.

K názornému příkladu návaznosti zateplených bočních fasád a čelní nezateplené můžeme uvést bývalou Obecní školu ve Křtinách, kterou naše společnost obdobným způsobem v součinnosti s Obcí realizovala v minulých letech (inženýrská a projekční činnost, komunikace se SFŽP, realizační dohled nad stavbou a nyní roční vyhodnocení a komunikace se SFŽP). I tato budova má historizující zdobnou fasádu, která musela být ze štítové strany zateplena vnějším kontaktním systémem. Zástupci Obce během realizace požadovali zachovat, alespoň částečně její ráz a tak na náklady obce, byly aplikovány novodobými metodami tyto prvky zpět na fasádu. V realizační dokumentaci je počítáno s prvky, které zajistí návaznost zateplovaných fasád na čelní nezateplenou stranu.

Každopádně místními šetřeními dotčeného objektu bylo a je i nyní na první pohled jasné, že ze stavebně-technického hlediska je nutné o objektu diskutovat a vidět ho nejen z exteriéru, ale především konat konkrétní opatření v jeho vnitřních částech. Tím máme na mysli, že zajištěné dotační peníze na výše uvedenou akcí jsou pouze na „obálku“ objektu, ale je zapotřebí také řešit, bohužel vlastními zdroji, i technologickou část (ZTI, vytápění) a vnitřní stavební úpravy, které mají dopad na příjemný pobyt dětí a personálu. Konkrétně se jedná o vyřešení odvodu dešťových vod, vlhkost suterénních zdí, systém vytápění apod.

 

S přátelským pozdravem,
Ing. Štěpán Brus, jednatel
MIX MAX – Energetika, s.r.o.