Vyjádření ve věci podaného odvolání k zastavení správního řízení o stanovení dobývacího prostoru Březina u Křtin

24.07.2013 12:41

Níže uvedený dopis s vyjádřením našeho občanského sdružení k odvolání se investora proti zastavení správního řízení o stanovení dobývacího prostoru Březina u Křtin jsme dnes odeslali datovou schránkou na Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského. Jak jsme slíbili, boj proti lomu nevzdáme!

 

Obvodní báňský úřad pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského
Cejl 13
601 42 Brno
 
V Březině, dne 24.7.2013
Zasláno datovou schránkou kqs54h, dne 24.7.2013
 
Občanskému sdružení PRO Březinu o.s. bylo dne 16.7.2013 doručeno „Odvolání k zastavení správního řízení o stanovení dobývacího prostoru Březina u Křtin“ s výzvou Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského k vyjádření se k tomu odvolání. Využíváme tak svého práva a datovou schránkou zasíláme vyjádření k podanému odvolání.
 
K bodu 1:
Záměr těžby svým charakterem a rozsahem naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen Zákona EIA) jako podlimitní záměr k bodu 2.5 kategorie II (Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha) přílohy č. 1 zákona EIA.
 
Dle našeho názoru však mělo být přihlédnuto k rozvoji obce v čase od podání žádosti o stanovení dobývacího prostoru Březina u Křtin z roku 1992 a to na základě zjišťovacího řízení dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA a provést toto posuzování vlivu na životní prostředí, neboť stanovení dobývacího prostoru je první krokem k otevření lomu a zahájení těžby, která značně změní stav životního prostředí v obci a okolí, přestože to investor ve svých zprávách zpochybňuje.
 
Věříme, že není možné odborně a kvalitně provést toto řízení bez řádné aktualizace podaného projektu vzhledem k současným zákonům, nepřihlížet k vývoji v obci (naproti uvažovanému lomu vznikla nová lokalita rodinných domů, březinská škola/školka je od plánovaného lomu vzdálená vzdušnou čarou pouze cca 300 m!) a pokračovat v řízení podle zákona starého, který je samozřejmě pro investora výhodný, neboť jde o zákony, které příliš nehleděly na stav životního prostředí a jeho vlivu na zdraví obyvatel.
 
Pokud je společnost Křtinský mramor s.r.o. přesvědčena o tom, že její záměr nenaruší a nezmění stav životního prostředí obce v CHKO Moravský kras, tak poté jistě – jak ohledně dobrých vztahů píše ve svém odvolání – bude souhlasit se zastavením řízení a jeho novým podáním tak, aby se postupovalo dle aktuálně platných zákonů a na uklidnění a přesvědčení občanů a občanských iniciativ nechá zpracovat posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Teprve takové kroky a otevřenost investora může jasně potvrdit to, že jeho zájmem není pokračovat v dosavadním řízení jen proto, že dle nových právních předpisů by dosažení jeho cíle bylo značně složitější.
 
K bodu IV:
Žadatel, společnost Křtinský mramor s.r.o. (dříve Evžen Musil – VEMPO) se cítí být poškozen průtahy řízení ze strany Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského. Zde je však nutno podotknout, že dle výzev a rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského se jeví, že součinnost při projednávání a stanovém řízení nebyla často poskytována ze strany samotného investora, kdy například úřadu chyběly některé dokumenty (viz Výzva a rozhodnutí ze dne 17. září 2012), což samozřejmě zdržovalo rozhodování úřadu jako takového. Dalším příkladem je odložení řízení mezi roky 1998 až 2002, kdy investor nepodnikal žádné kroky k pokračování v řízení.
 
Vyjádření k odvolání
Občanské sdružení PRO Březinu o.s. chápe snahu investora pokračovat v řízení z roku 1992 dle starých právních předpisů, přesto však musí trvat na názoru Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, který toto řízení pro podstatné vady žádosti, zastavil. Vyzýváme investora, společnost Křtinský mramor s.r.o. k podání nového návrhu a zahájení řízení, pokud si je tato společnost jista tím, že v novém právním prostředí a s výrazně modernějším přístupem k ochraně životního prostředí může uspět. Trváme tedy na tom, že rozhodnutí báňského úřadu bylo mělo být konečné.
 
Za občanské sdružení sepsal a odeslal.
 
Mgr. Martin Habáň, místopředseda sdružení
PRO Březinu - Prosperita, Rozvoj, Obnova, o. s.