Veřejné projednání posouzeného návrhu Územního plánu Březina

20.04.2014 11:39

Pokud máte zájem získat informace o tom, jaké má zastupitelstvo plány s rozvojem naší obce a jak se vyvíjí příprava územního plánu Březina, tak vás zveme na veřejné projednání o posouzeném návrhu územního plánu Březina, které se koná v pondělí 26. května 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Březina. 

Upozorňujeme především na tu část, kdy nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může podle § 52 odst. 3 každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny.