Připomínky sdružení k návrhu Územního plánu obce Březina

31.07.2013 12:14

Obecní úřad Březina
Březina 24
679 05 Křtiny

 

Podatel: PRO Březinu - Prosperita, Rozvoj, Obnova, o.s., Březina 262, 679 05, Březina. IČ: 22770453

 

V Březině, dne 30. července 2013
Odesláno datovou schránkou kqs54h 30. července 201

 

Věc: Připomínky k návrhu Územního plánu obce Březina, zveřejněného dne 17.6.2013 na úřední desce obce Březina

 

Podatel tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) následující připomínky a to zasláním skrze datovou schránku.

 

1) Nesouhlasíme, aby územní plán obce Březina (dále ÚP) vytvářel v řešeném území neudržitelnou rezervu pro výstavbu dalších 114 – 118 domů.

Důvodem naší připomínky je rozpor v uvedení přiměřeného nárůstu počtu obyvatel do roku 2013, to jest na 1000 obyvatel, a vytváření neodpovídající rezervy pro výstavbu domů. Uvedená rezerva, tedy 114-118 domů již neodpovídá aktuální potřebě přiměřeného nárůstu počtu obyvatel obce. V době projednávání nového ÚP (tedy polovina roku 2013) je v obci již 871 obyvatel (nikoliv 812, jak je uvedeno v odůvodnění textové části ÚP k roku 2011), a dále přibližně 35 rozestavěných domů (a to nepočítáme aktuální plochy určené k zástavbě). Počítáme-li s obložností bytů 2,5 (hodnota uvedená k roku 2030), pak po naplnění aktuální bytové rezervy bude v obci přibližně 950 obyvatel. A řešený návrh ÚP vytváří rezervu pro další nárůst až na přibližně 1200 obyvatel, což je zcela v rozporu s trvale udržitelným a harmonickým rozvojem obce, a to především z následujících důvodů (většina důvodů je uvedena již v samotném odůvodnění textové části ÚP):

 

- od roku 2001 do dnešního dne došlo v obci k  nárůstu populace z 593 na 871 obyvatel, tedy o 46 %!, a to především díky třem developerským projektům realizovaným v obci v tomto období.

- pokud má být rozvoj obce trvale udržitelný a pokud možno harmonický, měl by se vyvarovat dalším skokovým růstovým stavům.

- časově omezená zvýšená potřeba předškolních a školních zařízení.

- skokový nárůst počtu obyvatel může po určité době skokově zhoršit věkovou skladbu obyvatelstva zvýšením procenta obyvatel v postproduktivním věku.

- rozvojové rezidenční projekty přivádí do obce velkou skupinu obyvatel s odlišným životním stylem, než je styl života současných obyvatel. Většinou se jedná o střední třídu městského obyvatelstva s úzkými vazbami na město a městským způsobem života.

- úzké, především pracovní vazby na město i v dalších letech podtrhuje skutečnost, že je v návrhu ÚP počítáno především s rezidenční výstavbou a ne s plochami výrobními umožňujícími zaměstnání v místě bydliště.

 

Požadavek stabilizace sídelní struktury severovýchodně od Brna (kam spadá i obec Březina) je uveden také v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. Tyto zásady byly sice v roce 2012 rozsudkem Nejvyššího správního soudu zrušeny, ale výhrada NSS se vztahovala na zcela jinou oblast tohoto dokumentu. Lze tedy předpokládat, že po novém schválení bude požadavek stabilizace sídelní struktury severovýchodně od Brna platnou normou při plánování v rámci Jihomoravského kraje. Již dnes ale lze požadavek stabilizace sídelní struktury (tedy zastavit výraznější nárůst počtu domů) chápat jako jasné ideové vyjádření kvality dané oblasti (t. j. „území s vysokou hodnotou přírodního prostředí“ – dle Územní studie aglomeračních vazeb Brna a okolí), kde by dalším nárůstem zástavby došlo k narušení této cenné kvality území.  

 

Navíc do této oblasti vede z Brna pouze jedna významnější komunikace, která je už i pro stávající dopravní obslužnost nedostačující. Tato komunikace vede přes obec Ochoz, kde nyní také dochází k developerské výstavbě s následným nárůstem obyvatel se zaměstnáním v Brně (tedy také intenzivně využívajících tuto velmi klikatou a nebezpečnou komunikaci). Plánovaná intenzivní výstavba v Březině s následným nastěhováním stovek dalších obyvatel by tuto situaci ještě výrazněji vyhrotilo.

 

2) Nesouhlasíme, aby plochy označené v návrhu územního plánu jako Z04a, Z04b byly zaneseny do územního plánu jako plochy bydlení v rodinných domech.

Jak je také napsáno v samotném návrhu ÚP, v této oblasti je počítáno se vznikem stavebních parcel pro 14 domů, které nenavazují na zastavěné území a mají problematickou dopravní dostupnost a prakticky chybějící infrastrukturu. Výsledkem schválení se může stát další ostrovní výstavba, která bude mít jen velmi volnou návaznost na okolní zástavbu (nyní stojí poblíž pouze tři domy), a následně se zde budou řešit problémy, které jsou pro tyto lokality typické a které již obyvatelé zmíněných třech domů musí řešit (chybí svoz komunálního odpadu, problematické udržování sjízdnosti komunikací v zimě a zpevnění povrchu komunikace. Také nejsou vyřešeny vlastnické vztahy s okolními majiteli v sousedství veřejné komunikace, aby bylo možno komunikaci v budoucnu rozšířit dle platných norem). Navíc by realizací této výstavby došlo k narušení krajinného rázu, o čemž se již vyjádřil i odbor životního prostředí MěÚ Šlapanice ve svém stanovisku k zadání ÚP obce Březina.

 

Vyřazení této lokality z návrhu ÚP, čí výrazné snížení počtu plánovaných domů, by také znatelně pomohlo k řešení hlavního problému uvedeného v připomínce 1.

 

3) Nesouhlasíme, aby plochy označené v návrhu územního plánu jako Z17a, Z17b a Z13 byly zaneseny do územního plánu jako plochy bydlení v rodinných domech.

Důvodem naší připomínky je neexistující komplexní návrh řešení této lokality, kde se plánuje s výstavbou 17-18 domů, není zde vybudována ani řádně plánovaná výstavba inženýrských sítí, které jsou již nyní poddimenzované. Současní obyvatelé v přilehlé oblasti řeší každodenní problémy v oblasti dostatku pitné vody, dojezdnosti k domům v zimě, veřejného osvětlení, dostupnosti složek záchranného systému. Celá lokalita je v pásmu 2. tlakového stupně vodovodu, bude nutno vybudovat novou automatickou tlakovou stanici, což si vyžádá další investice.  Navíc by realizací této výstavby došlo k narušení krajinného rázu, o čemž se již vyjádřil i odbor životního prostředí MěÚ Šlapanice ve svém stanovisku k zadání ÚP obce Březina.

 

Stěžejním problémem v této oblasti je také přístupová cesta. V návrhu ÚP je navrženo zbudování nové cesty (v ÚP označená Z47d), kdy bude nutno odkoupit část lesního pozemku od Lesů ČR, s.p.  Je otázkou, zda nebude problémem narušení ochranného pásma lesa, a zda vůbec bude tento odkup realizován. Tato plánovaná cesta je navíc v aktuálně klidové části obce, která je místními obyvateli značně oblíbená jako místo večerních a víkendových rodinných procházek.

 

Vyřazení této lokality z návrhu ÚP, čí výrazné snížení počtu plánovaných domů, by také znatelně pomohlo k řešení hlavního problému uvedeného v připomínce 1.

 

4) Nesouhlasíme, aby plochy označené v návrhu územního plánu jako Z06 a Z07 byly zaneseny do územního plánu jako plochy bydlení v rodinných domech.

Obec zde může přijít o plochu vhodného veřejného prostranství navazující na nové jádro obce. Jde o lokalitu v těsné blízkosti kostela, nedaleko vodní nádrže a hasičské zbrojnice, která je dle našeho názoru vhodnější pro to, aby bylo spíše uvažováno s veřejným prostranstvím, které by pomohlo vytvořit nové jádro obce s možností vybudování nového obecního úřadu, parku či parkoviště. Plochy označené jako Z07 navíc jako záměr nenavazují na zastavěné území a dle samotného zadání ÚP jsou tato území ohrožená vodní erozí. V těsné blízkosti této lokality již jedna významná developerská výstavba proběhla (s přibližně 50 domy plus jeden řadový dům s 11 bytovými jednotkami), a další výraznější výstavba by intenzitu zástavby v této oblasti ještě zvýšila.

 

Vyřazení této lokality z návrhu ÚP, čí výrazné snížení počtu plánovaných domů (aktuálně je zde plánováno s výstavbou 10-11 domů), by také znatelně pomohlo k řešení hlavního problému uvedeného v připomínce 1.

 

5) Požadujeme, aby byly do návrhu ÚP zaneseny plochy krajinné zeleně v oblasti „Na Krbu“.

Tyto plochy byly navržené v zadání ÚP z října 2012, v aktuálním návrhu ÚP však chybí. Vzhledem ke skutečnosti, že územní plán je řešen jako komplex přírodních, civilizačních a kulturních hodnot, což je základem trvale udržitelného rozvoje, řeší aktuální návrh ÚP obce Březina především civilizační a kulturní hodnoty, a to v nerovnováze s hodnotami přírodními. Domníváme se, že zpětné zanesení ploch krajinné zeleně do ÚP v původně plánované oblasti Na Krbu by zvýšilo ekologickou stabilitu v oblasti, neboť je v této oblasti aktuálně na rozsáhlém území pouze monokulturní porost hospodářských plodin na ploše přibližně 35 ha.

 

Za občanské sdružení sepsal a odeslal.

                                                                                                             

RNDr. Michal Bittner, Ph.D.
člen výboru PRO Březinu - Prosperita, Rozvoj, Obnova, o. s.