Podrobné informace k lomu v Březině

10.08.2012 10:48

Společnost Křtinský mramor s.r.o., by ráda v naší obci otevřela lom na těžbu křtinského vápence. A to na stejném místě, který byl předmětem jednání už v 90. letech, viz Články o lomu. Přinášíme vám informace, které jsme si vyslechli na ústním jednání a místním šetření, které proběhlo dne 8. srpna 2012 a jehož cílem bylo z pohledu našeho sdružení tuto těžbu zastavit, stejně tak se k otevření lomu staví i zastupitelé a obec Březina. A také naše obavy z případné těžby.

Informace o lomu od investora

- těžba červeného křtinského vápence
- podlimitní těžba do 10.000 tun ročně 
- hloubka těžby je odhadována 40-50 metrů, skrývka půdy od 10 do 100 cm, vytvoření valu ze skrývky
- dobývací prostor je možné k těžbě využít dle níže zobrazené mapy
- těžba probíhá hydraulickým klínováním (tj. oddělování bloků)

Naše obavy z případné těžby

Hluk

S každou hornickou prací je spojen hluk, který je spojen jak se samotnou těžbou kamene, jeho zpracováním, tak i s jeho nakládáním na auta a pak převozem. Zda bude intenzita hluku v povolené normě, či ne, ukáže pravděpodobně až samotná těžba. Uklidňující informace od investora či hlukové studie je nutno brát s velkou rezervou, jak se ukázalo například v kvalitě provádění hlukové studie v lomu v Teletíně: https://www.teletin.cz/hluk.html

Prach
Podobně jako u hluku je se všemi částmi procesu těžby spojena zvýšená prašnost – od samotné těžby přes zpracování po transport (obzvlášť po nekvalitní březinské silnici). Stejně jako u hluku budou prašností nejvíce postiženi nejblíže bydlící, a také občané Táborské, kde lze očekávat hlavní proud transportu vytěženého kamene (a prázdných aut zpět). Nezapomínejme, že březinská škola/školka je od plánovaného lomu vzdálená vzdušnou čarou pouze cca 300 m! 

Poškození krajinného rázu
Těžbou bude výrazně poznamenán vzhled krajiny, což lze pokládat za velikou ztrátu, právě pokud se zvažuje otevření lomu v těsném sousedství Březiny. Vždyť právě malebnosti okolní krajiny si místní občané a turisté obzvláště cení! Hodnota krajiny je zdůrazněna i v zákoně, který to nese i ve svém názvu - zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Zavádějící dokumentace
Žádost o stanovení dobývacího prostoru Březina u Křtin dle našeho názoru absolutně nereflektuje vývoj v minulém období, kdy se obec díky výstavbě rozrostla, byly vybudovány zcela nové lokality pro bydlení, lidé se do obce stěhovali za bydlením v panenské přírodě. Žádost o stanovení dobývacího prostoru dle našeho názoru nelze posuzovat na základě podkladů z 90. let minulého století, ale je nutná komplexní aktualizace žádosti s novým vyjádřením se státních orgánů!
 

 Návrh na dobývací prostor