Jak zklidnit dopravu v Březině (materiál k diskusi)

20.06.2012 10:07


Obec Březina patří mezi tzv. průjezdové obce, tj. většina domů je postavena kolem hlavní komunikace, která se v obci rozdvojuje na dva směry (směr Jedovnice, směr Vyškov). Intenzita provozu je poměrně vysoká, přičemž se v posledních letech díky nárůstu počtu automobilů a developerské výstavbě značně zvýšila. Dle Sčítání dopravy z roku 2010, které organizovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, bylo zjištěno, že obcí projede za den cca čtyři tisíce vozidel, z čehož je těžkých motorových vozidel více než 550 (tj. 14%), dále pak autobusy, motorky a samozřejmě osobní automobily. Po úseku Brno – Ochoz tak silnice II/373 patří mezi nejintenzivněji využívané v blízké oblasti.

 Dle kategorizace silnic II. a III. třídy, kterou provedl Jihomoravský kraj, patří silnice II/373 (tedy směr Křtiny) mezi silnici krajského významu. Dle této kategorizace se také počítá s kompletní opravou silnice, ale bohužel stále se tomu tak dosud nestalo. Silnice od křižovatky na Křtiny procházející místní částí Proseč je pak kategorizována jako silnice lokálního významu, ale přestože její stav je asi ještě horší než stav silnice II/373, tak slíbená rekonstrukce zatím také neproběhla.

 Samostatným problémem je také de facto neexistence chodníků u většiny silnic v obci (snad mimo krátký úsek u školy neexistuje v obci něco, čemu by se dalo říkat chodník pro pěší). Tento problém samozřejmě ohrožuje bezpečnost místních obyvatel, obzvláště je tento problém viditelný v zimních měsících, kdy dochází k zapadání cestiček pro chodce sněhem a k celkovému zúžení komunikace. Díky průjezdnosti, intenzitě dopravy a kvalitě povrchu silnice jsou tak každým dnem ohroženy životy občanů a jejich dětí a v neposlední řadě majetky občanů (praskající domy, riziko dopravních nehod).

 Cílem tohoto materiálu je diskuse nad možnostmi tzv. zklidňování dopravy a to především proto, aby se tato problematika řešila již při rekonstrukci silnic v naší obci. Co to vlastně je za slovní spojení? Jde o souhrn opatření a nástrojů, sloužících ke zvýšení užitné hodnoty komunikace, zlepšení životního prostředí a bezpečnosti zejména chodců a cyklistů na úkor dosud nadřazeného postavení automobilové dopravy. Principy zklidňování dopravy se postupně stávají součástí podkladů pro stavby a úpravy pozemních komunikací. Podle údajů Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia ČR se v roce 2000 tři čtvrtiny dopravních nehod odehrály v obcích!!!

 Poněkud netradiční, ale prý zaručeně funkční recept na zpomalení silniční dopravy v rizikových oblastech vymysleli moravští vinaři z recesistické Svobodné spolkové republiky Kraví Hora. Dopravu tam nově zpomalují tři dodatkové tabulky s nápisy: "Nejezdi friško, sú tu aj děcka a ožralí!" Že by toto byla cesta, jak umírnit dopravu i v Březině?
 

Proč zklidňovat dopravu?

 • Aby se automobilová doprava přizpůsobila prostředí sídla (snížení rychlosti, atd.)
 • Aby se zvýšila bezpečnost provozu a zvláště ohroženějších skupin jeho účastníků
 • Aby automobilová doprava nebyla nadřazována ostatním druhům dopravy
 • Aby se dopravní zátěž komunikací snížila na míru únosnou pro dané území
 • Aby doprava přestala být jedinou preferovanou funkcí uličního prostoru


Prvky dopravního zklidňování

snížení rychlosti automobilů

zvýšení bezpečnosti chodců

zvýšení bezpečnosti uživatelů veřejné dopravy

zvýšení bezpečnosti cyklistů

zvýšení bezpečnosti na křižovatkách

plošné zklidňování dopravy - zóny tempo 30

zpomalovací prahy

zastávky v jízdním pruhu

cyklostezky

malé okružní křižovatky

vysazené chodníkové plochy

x

miniokružní křižovatky

střední dělicí ostrůvky pro usnadnění přecházení

x

x

x

zvýšené plochy vozovky

integrované přechody

x

x

x

ostrůvky na vjezdu do obce

optické zvýraznění přechodů

x

x

x

optické zúžení průjezdného profilu

x

x

x

x

směrové vychýlení jízdního pruhu

x

x

x

x

lokální zúžení komunikace

x

x

x

x

 

Z našeho hlediska jsou pro obec Březina využitelné čtyři z výše uvedených prvků a to - plošné zklidňování dopravy - zóny tempo 30, zpomalovací prahy, ostrůvky na vjezdu do obce a digitální tabule pro měření rychlosti.

 

TEMPO 30

Plošné opatření Tempo 30 je projevem aplikace nové dopravní politiky, chránící tzv. slabé účastníky provozu, ale též požadující zmírňovat negativní vlivy dopravy a zvyšovat kvalitu bydlení. Je-li v oblasti plošného zklidnění Tempo 30 škola, má toto opatření blahodárný vliv na bezpečnost dětí v jejím okolí.

Princip je jednoduchý (a běžně užívaný ve většině měst západní Evropy): rychlost 50 km/h je v obci povolena pouze na hlavních místních komunikacích (tj. II/373 směr Křtiny), které slouží i dálkovým dopravním vztahům, zatímco na komunikacích, které zajišťují především plošnou dopravní obsluhu a přístup k pozemkům a nemovitostem (cesta na Proseč) se zavede omezení na 30 km/h (je třeba přiměřeně zohlednit případné nároky MHD). V centrálních, dopravně zklidněných oblastech měst, kde je velký provoz chodců a převládá pobytová funkce, je možné stanovit rychlostní omezení i na méně než 30 km/h. Možností je také zavést 30 km/h v celé oblasti a to díky neexistenci chodníků a rizikovosti dopravy v obci.

Výhody

 • podstatně vyšší bezpečnost provozu; vběhne-li dítě na vzdálenost 14 m před automobil, jedoucí rychlostí 30 km/h, pak řidič stihne zastavit; při rychlosti 50 km/h nestačí ani začít brzdit
 • možnost využít skromnější šířky jízdních pruhů ve prospěch ploch pro obyvatele
 • podstatné zlepšení podmínek pro cyklisty, aniž by bylo nutné budovat samostatné stezky či pruhy (malý rozdíl rychlosti mezi cyklisty a motorovou dopravou usnadňuje soužití)
 • zvýšení estetické a urbanistické hodnoty zklidněného území či zlepšení životního standardu
 • z pohledu obyvatel a návštěvníků roste celková atraktivita zklidněných oblastí i jednotlivých nemovitostí v nich
 • vzhledem k minimální potřebě stavebních úprav komunikací jde o řešení velmi levné, základem zklidnění je odstranění značek upravujících přednost a systematické zavedení přednosti zprava


Nevýhody
Přednost zprava může znamenat nepohodlí pro vedení MHD; v takových případech lze zvažovat výjimečné uplatnění principu „hlavní-vedlejší“ a trasu MHD upřednostnit. Problémem může být i obtížnější projednávání vyplývající z častého nepochopení komunální politikou (plošné zklidňování resp. Tempo 30 má sice v Evropě obrovské rozšíření, avšak v ČR je na začátku).

Pořizovací náklady
Záleží na způsobu pojetí; velkorysejší provedení se stavebními úpravami je nákladnější. Jednodušší provedení jen pomocí vyznačení vjezdů a bran do zóny a odstranění značek upravujících přednost je velmi levné.

Zahraniční zkušenosti
Např. v Německu je v současné době v režimu Tempo 30 provozována rozhodující část obslužných komunikací ve větších městech (např. Berlín nebo Bonn mají cca 70% městské sítě komunikací v režimu Tempo 30, Hamburk cca 50% atd.).

Těžiště úsilí již není věnováno stavebním úpravám (původní názor byl, že komunikace nesmějí fyzicky umožnit vyšší rychlost, jinak úpravy nemají smysl), ale propagaci Tempo 30 jako projevu moderního životního stylu. Nyní je tedy kladen důraz především na komunikaci s veřejností (pochopení výhod a předností Tempo 30 přináší pokles rychlosti i bez stavebních úprav). Stavební opatření však mohou i nadále hrát důležitou pozitivní doplňkovou úlohu (tvorba tzv. bran do zón Tempo 30, soustředění na konfliktní místa, školky, školy, domovy důchodců, křižovatky).

Opora v technických předpisech
TP 218 - Navrhování zón 30

 

OSTRŮVKY NA VJEZDU DO OBCE

Významný prvek dopravního zklidňování průtahů obcemi. Obvyklou formou provedení je osazení ostrůvku zabezpečujícího jednostranné vychýlení jízdního pruhu ve směru do obce (forma šikany), aby účinek redukce rychlosti byl silnější na řidiče vjíždějícího do obce. Je však možné používat i ostrůvek zabezpečující vychýlení jízdních pruhů v obou směrech. Vhodné zejména na vjezdech do obcí a malých měst – místní znají příklad z obce Ochoz, kde je tento ostrůvek využit.

Výhody
Kromě redukce rychlosti zvyšuje ostrůvek na vjezdu do obce bezpečnost silničního provozu i tím, že znemožňuje nebezpečné předjíždění a homogenizuje pohyb dopravního proudu.

Pořizovací náklady
Dražší varianta – náklady od cca 100.000 Kč, v závislosti na způsobu provedení.

 

ZPOMALOVACÍ PRAHY

Opatření ke snížení rychlosti projíždějících vozidel. Působí nejen opticky (barevné provedení) a akusticky, ale především fyzicky umělou změnou podmínek na vozovce. Podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb. jsou zpomalovací prahy dopravním zařízením č. Z 12. Jejich použití stanoví silniční správní úřad podle § 77 zákona 361/2000 Sb.

Jde spíše o historicky přechodné řešení; doba směřuje k budování kvalitních stavebně provedených prahů na přechodech pro chodce, křižovatkách, zastávkách apod. Jako "měkčí" nicméně účinná obdoba zpomalovacího prahu jsou - zatím především v zahraničí - s úspěchem používány zpomalovací polštáře. Využívají se především na obslužných komunikacích, v místech s vysokou intenzitou pěšího provozu a na vjezdech do zón se zvláštním režimem provozu – obytných a pěších zón. Výhodou je velice jednoduchá instalace – u vstupních bodů do obce.

Nevýhody
Zvýšená hlučnost při průjezdu automobilů a špatná akceptace ze strany řidičů i obyvatel. Při umístění v místech s pouze nárazovými nárůsty pěšího provozu (např. před školami – období ráno – příchody a odpoledne – odchody) omezují automobilovou dopravu i v době, kdy se na komunikaci chodci téměř vůbec nevyskytují, tj. mimo dobu vyučování, o prázdninách apod.

Pořizovací náklady
Orientační cena za 1 metr zpomalovacího prahu PRO redukci rychlosti na 30km/hod: 1200 Kč + DPH.

 

DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ TABULE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI

Měřič rychlosti je dalším významným dopravním prvkem, který působí na snížení rychlosti projíždějících vozidel. Měřiče se umísťují nejen na vjezdech, ale také na kritická místa do obcí a měst, např. před školy nebo v místech velké frekvence pohybu obyvatel přes komunikace. Přispívají tak k plošnému snížení rychlosti dopravy, a tím samozřejmě ke zvýšení bezpečnosti pro ostatní účastníky silničního provozu (chodci, cyklisti).

 

Výhody

 • jednoduchá montáž bez nutnosti objemných stavebních úprav
 • měřič nezvyšuje hlučnost provozu v místě jeho instalace
 • „psychologický“ efekt působící na řidiče
 • vysoce spolehlivá a přesná radarová jednotka s nízkou spotřebou, není nutná žádná kalibrace a jiné seřizování.


Pořizovací náklady
Pořizovací náklady jsou poněkud vyšší (cca 40-50tis. Kč za jeden měřič).

 

- Martin Habáň -