Územní plán obce Březina

15.11.2012 22:12


Usnesením zastupitelstva obce Březina ze dne 9. května 2012 bylo schváleno pořízení územního plánu obce Březina. Dokumentace návrhu zadání „Územního plánu Březina“ je od 26. října 2012 do 24. listopadu 2012 vystavena k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Březina a dálkový přístup k úplnému znění návrhu zadání je zajištěn na elektronické úřední desce obce Březina. Ve výše uvedené lhůtě (do 24. listopadu 2012 včetně) může každý uplatnit své připomínky. Co je to územní plán obce, přináší něco zásadního a měla by se mu v očích obyvatel obce věnovat pozornost?

 

Územní plán

Územní plán je poměrně úzce tematicky zaměřený a závazný dokument. Jedná se o dokument, který představuje obecnou dohodu o podmínkách využívání území. Cílem územního plánování je podpořit hospodárné a účelné využívání území tak, aby byly zároveň respektovány a rozvíjeny místní hodnoty území. Územní plán slouží ke stanovení závazných limitů a regulativů pro rozvoj území. Je využíván především stavebními úřady jako podklad při územních a stavebních řízeních, ale také v některých dalších situacích. Pořizování, zpracování a uplatňování územního plánu se řídí stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími vyhláškami.

Přestože název plán evokuje nějakou představu seznamu připravených stavebních projektů, které mají být v nějakém časovém období realizovány, není tomu tak. Územní plán nestanovuje žádné konkrétní stavební aktivity ani jejich realizační termíny, stejně jako neukládá vlastníkům nemovitostí podmínky pro okamžitou změnu jejich využití. Místo toho se jedná "jen" o mapu, která rozděluje území obce do různých dílčích zón (tzv. ploch s rozdílným způsobem využití) a pro která stanovuje podmínky pro nové stavební aktivity nebo umístění základních prvků nezbytných pro udržení přírodní stability krajiny. Územní plán je vždy křehkým kompromisem mezi obecným zájmem na využití území a individuálními představami jednotlivých vlastníků pozemků a obyvatel v území.

Specifickou a významnou součástí územního plánu je identifikace tzv. veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, tj. staveb, jejichž realizace je z hlediska obecného zájmu nezbytná a pro jejichž realizaci může obec využít práva nuceného výkupu nebo v krajním případě i vyvlastnění pozemků. Veřejně prospěšné akce jsou především stavby technické a dopravní infrastruktury.
 

 

Návrh zadání územního plánu - ke stažení.
Mapová část - Textová část

 


Jak se může veřejnost podílet na pořizování územního plánu obce?

Veřejnost má několik možností, jak do procesu pořizování ÚP zasáhnout. Podat připomínku, zmocnit tzv. zástupce veřejnosti nebo kontaktovat dotčeného vlastníka, který může, stejně jako zástupce veřejnosti, podávat námitky. Veřejnost má v případě ÚP možnost připomínkovat již jeho zadání. Stavební zákon určuje, že při pořizování územních plánů lze podávat námitky a připomínky. Ale pozor! Nejedná se o synonyma! Námitky jsou daleko lepší (a právně silnější) než připomínky, a proto je může podávat jen určitá „privilegovaná“ skupina subjektů. Námitky mají větší právní váhu, a proto pokud Vy sami zrovna můžete podávat jen připomínky, zkuste kontaktovat někoho spřízněného, kdo by mohl podat námitky.
 

Připomínka

Připomínku může podat každý, občan (i jiné obce), občanská sdružení i cizinec. Připomínky se mohou podávat před veřejným projednáním a potom nejpozději do konce veřejného projednání. Veřejné projednání vede obecní úřad a musí na něm být přítomen projektant, který má zajistit laický výklad a vysvětlit základní pojmy a souvislosti. Pozor! Při veřejném projednání i před ním se připomínky i námitky musí uplatňovat písemně a musí být podepsány a navíc musí obsahovat Vaše identifikační údaje! Jak obecní úřad s připomínkami naloží? Připomínky pro něj nejsou závazné, takže má možnost nezabývat se jimi důkladně. Ve vyhodnocení připomínek pak obecní úřad volí jednu ze tří frází, a sice „akceptováno“,„akceptováno částečně“ a „neakceptováno“. Z uvedeného je patrné, že úřad nemusí neakceptování připomínek ničím odůvodňovat. S tím se ruku v ruce pojí i fakt, že proti způsobu vypořádání připomínek se nelze bránit právní cestou.

 

Svoji připomínku k Návrhu zadání Územního plánu Březina můžete podat do 24. listopadu 2012 (včetně) a to na adresu pořizovatele: Obecní úřad Březina, Březina 24, 679 05 Křtiny. K připomínkám uplatněným k návrhu zadání ÚP Březina po uvedených lhůtách se v souladu s § 47 odst. 2  stavebního zákona nepřihlíží.

 

Námitka

Dotčení vlastníci a zástupce veřejnosti mohou proti návrhu územního plánu podávat námitky, které musí obsahovat odůvodnění a současně údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Důležitá je rovněž skutečnost, že kdo je jednou oprávněn podat k určitému záměru v ÚP námitku, může podávat námitky i k dalším záměrům, které se ho přímo nedotýkají. Čili každé další podání osoby, která může podávat námitky, je nutné brát v úvahu jako další námitky (a nikoli jen jako připomínky). Rozdíl mezi námitkami a připomínkami je zásadní, protože o námitkách se musí rozhodnout (tj. vypracovat písemné rozhodnutí). Návrh takového rozhodnutí připravuje obecní úřad, rozhoduje o něm pak zastupitelstvo obce. Rozhodnutí o námitce musí obsahovat vlastní odůvodnění a je součástí odůvodnění celého ÚP. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat ani odvolání ani rozklad.

 

 

Veřejné projednání

Obecní úřad musí zajistit, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (ta je doručena patnáctým dnem po vyvěšení), byl návrh ÚP vystaven k veřejnému nahlédnutí. Veřejnost má tedy dohromady 45 dní od zveřejnění vyhlášky na to, aby se začala o ÚP zajímat, zjistila jeho obsah, sepsala připomínky a zmocnila zástupce veřejnosti. K veřejnému projednání obecní úřad přizve jednotlivě dotčené orgány (další úřady) a sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem. Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené námitkou. Všechny námitky i připomínky musí být přitom uplatněny písemně (nestačí ústně), musí na nich být Vaše identifikační údaje a je nutné je také vlastnoručně podepsat. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží, to znamená, že se jimi krajský úřad zabývat nebude. O průběhu veřejného projednání se pořizuje písemný záznam, nikoli však protokol, což znamená, že ne vše bude zaznamenáno, námitky a připomínky se stejně musí podat písemně.

 

- Martin Habáň -
(Zpravodaj, listopad 2012)