Byli jsme u zápisu do MŠ

14.05.2012 09:01

Také jste se letos zúčastnili se svými dětmi zápisu do mateřské školy, nebo vám o svých zkušenostech  vyprávěli vaši sousedé? Nebo vůbec nevíte, že by toto mohl být v Březině problém? Podívali jsme se za vás na tuto problematiku očima rodičů.

 Mateřinka v Březině funguje při základní škole jako samostatné jednotřídní oddělení 24 dětí s pedagogickým vedením v rozsahu úvazku 1,5 pracovníka. Již v minulých letech kapacita školky mírně nedostačovala a nedokázala pokrýt požadavky našich mladších spoluobčanů. V roce 2010 se k zápisu hlásilo 14 dětí a 6 nebylo z kapacitních důvodů přijato. Problém se však zvýraznil až v roce 2011, kdy nebylo z nedostatku volných míst přijato 11 dětí z počtu 18 celkem přihlášených k zápisu. V letošním roce dosáhl počet dětí u zápisu čísla 33, z toho bylo 31 březinských a 2 děti, které se k nám přestěhovávají. Přijato bude 10 dětí, respektive pokud bude možno školku navýšit o 4 místa, bude přijato 14 dětí. Pro 19 se v letošním roce místo nenajde. Dle námi zjištěných demografických údajů a při pokračujícím rozrůstání naší obce o spoluobčany, kteří se usídlí v již postavených nových domech se budou i v příštích letech tato alarmující čísla dále zvyšovat a situace dále zhoršovat. Postupně se tak do výhledu dvou až tří let i dle vyjádření paní ředitelky školka naplní pouze dětmi - předškoláky, kteří mají ze zákona přednostní právo zápisu do školky. Pokud by se v Březině do té doby situace výrazně nezměnila a nenašla se žádná další významná kapacita volných míst ať už formou nové školky, nové třídy, nebo jiné alternativy, bude právě v horizontu 2 – 3 let problém najít i místa pro všechny hlásící se předškoláky, neboť oni sami kapacitu jedné třídy výrazně převýší. Pro obec a školu tak nastane další problém, kam tyto děti reálně umístit, neboť povinnost postarat se o umístění předškoláka do školky jim přímo ukládá zákon.

 V roce 2011 jsme se právě z těchto důvodů začali o problematiku školky více zajímat, neboť nám začínalo být jasné, že právě generace našich dětí bude v následujících letech nedostatkem volných míst ve školce vysoce trpět. Nepravidelně ale poměrně často se s obecním zastupitelstvem setkáváme na schůzkách rodičů a zastupitelů a snažíme se situaci v Březině někam posunout. Objektivně musíme přiznat, že zastupitelstvo prezentuje výrazný zájem o vyřešení současné špatné situace. Variant, jak situaci vyřešit přinesly obě dvě strany spoustu, všechny však dle vyjádření zastupitelstva narážejí na nedostatek peněz v obecní pokladně a na nemožnost vzít si na stavbu nové školky půjčku. Také fakt, že problém školky se týká pouze omezené skupiny obyvatel Březiny, dle vyjádření zastupitelů, znemožňuje, aby se obec výrazně zadlužila právě kvůli školce. Jako obyvatelé Březiny tyto důvody částečně chápeme, jako rodiče se s nimi však nedokážeme smířit. A právě proto nyní vzhlížíme vysoce nadějně k poslední nalezené variantě a to zřízení nové třídy březinské školky ve Křtinách. Projekt, přinesený ze Křtin samotnými rodiči, zastupitelstvo vážně projednalo a aktuálně byl odsouhlasen na květnovém zasedání zastupitelstva. Pokud vše dobře dopadne, mohla by většina zapsaných dětí najít od září svojí školku v nové třídě zbudované ve staré křtinské škole. O stavu a potřebách celé akce vás budeme podrobně informovat.

 Pokud bychom se ale měli vrátit zpět k dosavadním hmatatelným výsledkům hledání řešení pro naše děti, zůstává prozatím jediným úspěchem podání žádosti o navýšení kapacity současné třídy MŠ o 4 děti na celkový počet 28 dětí. Dále musíme zmínit i jednání, která zastupitelé vedli například v Kanicích v minulém roce nebo letos v Ochozi o možnosti zvýhodnění dětí Březiňanů při zápise v místních školkách. Bohužel všechna tato jednání byla, jak jsme se osobně při zápisech v okolních obcích dozvěděli, neúspěšná a březinské děti mají tedy výhodu přednostního přijetí pouze v Březině. Tento fakt je samozřejmě v letech babyboomu pochopitelný, problém s umístěním svých dětí mají všechny okolní obce. A tak většina březinských rodičů absolvovala letos zápis i v mnoha okolních školkách a všude byla situace zcela stejná – spousta zklamaných rodičů na chodbách a v kancelářích školek a naříkaní: „Kam já toho svýho kluka nebo holku dám!“

 Ale zpět k zápisu. V roce 2011 se, na žádosti jedné skupiny rodičů, zcela změnila kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školky v Březině. Z dlouhodobě používaného principu “starší dítě má přednost”, tedy principu, kdy vesměs hlavním kritériem a předpokladem pro přijetí bylo trvalé bydliště v obci Březina a odpovídající věk dítěte, byla vytvořena škála šesti kritérií. Bodově ohodnoceny a tedy zvýhodňující jsou v současné době následující skutečnosti: trvalý pobyt v Březině, zaměstnanost obou rodičů, starší sourozenec ve školce, starší sourozenec na základní škole, sociální důvody, zaměstnání rodičů ve škole. Kriteria sama o sobě vyvolala mezi rodiči řadu reakcí a rozdělila je na dvě skupiny – ty, co mají ve škole již svoje první dítě nebo pracují či budou do práce nastupovat a mají tak šanci umístit dítě do školky a ty, kteří ve školce ani škole žádné první dítě nemají, jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a tedy nemají při současném počtu žadatelů žádnou šanci svoje dítě do školky zapsat. To ostatně potvrdila i velmi vzrušená debata rodičů, paní ředitelky a zastupitelů o správnosti zvolených kritérií před letošním zápisem. Ukázalo se, že z jistého pohledu nespravedlivá budou při nedostatku míst ve školce jakákoliv kriteria, vždy bude na konci zápisu velká skupina neuspokojených dětí.

 Dle mého osobního názoru jediným vypovídajícím faktorem o potřebě dítěte se předškolně vzdělávat je věk dítěte a princip starší dítě má potřebu vzdělávat se větší a rozvinutější. Tento názor ostatně prezentoval i veřejný ochránce práv a lze si ho, společně s vyhlášením „Desatera rovného zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“ celý podrobně prostudovat nebo na webových stránkách ombudsmana ČR (dokument ke stažení zde). Doporučení zřizovatelům školek je vesměs takové, že dítě nesmí být výrazně diskriminováno nepřijetím do školky tím, že zde nemá staršího sourozence, nebo že jsou rodiče na mateřské / rodičovské s mladším sourozencem. Většina školek v okolí se těmito principy již řídila, ne tak školka naše, březinská. Na druhou stranu však, ani mezi maminkami v našem sdružení není názor jednotný, část rodičů již své děti v místní škole nebo školce má a zvýhodnění sourozence jim tedy přijde vhodné a správné. I tato skutečnost sama o sobě dodává problematice jasný závěr - veškerá zvolená kriteria jsou ve skutečnosti špatná a nespravedlivá, pokud nemůžeme uspokojit všechny zájemce.

 A jaká je situace nyní? Je několik týdnů po zápise, v době vydání tohoto příspěvku jsou již známé i výsledky, kdo byl a nebyl přijat. Vzrušených debat maminek na hřišti, u obchodu nebo jinde ale neubývá, ba právě naopak! Jednou slyšíme hořekování nad kriterii, podruhé nad zápisem samotným, potřetí slyšíme z jiných úst podezření na nedodržení stanovených kritérií a nebo dokonce podezření na závažné pochybení při prokazování se potvrzením, které má rozhodovat o důkazu zaměstnanosti rodičů. K výsledkům kritérií a posuzování jsme dostali mnoho podnětů a můžeme vám slíbit, že s jimi budeme vážně zabývat. Všechna tato podezření a názory obou stran přilévají jen oleje do ohně a situace se neuklidňuje. Z těchto důvodů jsme se proto rozhodli dát v našem zpravodaji část prostoru oběma stranám a některé z názorů „neúspěšných“ maminek uveřejnit, stejně tak dát možnost vyjádření i zástupcům školky. Přinášíme vám proto nyní názory maminek a také rozhovor s paní ředitelkou, Mgr. Janou Závadovou, a její odpovědi na několik položených otázek.


Názory maminek

Veronika Šmídová, Březina

Co říkáte na kritéria pro přijetí do březinské MŠ?

Kritéria jsou neobjektivní a jsou zcela vyhovující pro SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy – pozn. red.). Moje vyjádření a pocity po zápise se slušnými slovy příliš nedají vyjádřit.
 

Jaký je Váš dojem z průběhu zápisu do místní školky?

Zápis byl pouze ochotnickým divadlem pro marně doufající matky v přijetí jejich dítek do MŠ Březina. Nebyly požadovány žádné doklady o způsobilosti přijetí dítěte do školky, tudíž bylo prokazatelné, že se jedná pouze o kamufláž. Na dotaz, proč nejsou požadovány doklady rodičů o jejich zaměstnání, apod., bylo sděleno, že k doplnění těchto dokladů dojde až po přijetí dítěte. Jak tedy ale mohou posoudit daná kritéria k přijetí, když nejsou doložena!? 

 

Lenka Pohlová, Březina

Co říkáte na kritéria pro přijetí do březinské MŠ?

Každá MŠ si stanovuje svá vlastní kriteria, otázkou je, nakolik jsou daná kriteria pro MŠ závazná. S některými souhlasím bez výhrady - trvalé bydliště v obci, zaměstnání obou rodičů, přijetí dětí zaměstnanců. I kriterium sociálního znevýhodnění je jistě chvályhodné. Ale co kriterium týkající se upřednostnění sourozenců? Já osobně s ním souhlasím, představa rozvážení potomků do různých školek v okrese je nereálná. Ale zároveň by nemělo dojít k tomu, že nebude přijato 4,5 leté dítě, které bohužel staršího sourozence ve škole či školce nemá. Školka je pro všechny děti od tří let (v kriteriích dokonce od 2,5) bez rozdílu. Všichni víme, co by bylo třeba udělat. Rozšířit kapacitu volných míst na dostatečný počet.
 

Jaký je Váš dojem z průběhu zápisu do místní školky?

Pokud bych si úsudek o kvalitě zdejší školky měla utvořit podle průběhu zápisu do MŠ, nebyl by nejlepší. Podotýkám, že proti místní školce a škole jsem nikdy nic neměla, to bychom o umístění dětí neusilovali. Zápis mi přišel organizačně nezvládnutý. Myslím, že velký zájem se dal předem očekávat a školka se na něj jistě mohla lépe připravit.

 

Daniela Švandová, Březina

Co říkáte na kritéria pro přijetí do březinské MŠ?

Byla diskriminační z pohledu dítěte, zohledňovala pouze přání některých rodičů.
 

Jaký je Váš dojem z průběhu zápisu do místní školky?

Chaos, žádná organizace, nedostatečné podání informací po zápise. Proč nebyl například zveřejněn seznam s pořadím a udělením bodů? Je tu snad něco, co chce vedení školy zatajit?z

 

Rozhovor s paní ředitelkou Janou Závadovou na půdě březinské školy

První otázka se vrací ke kritériím zápisu v porovnání s kritérii používanými v okolních obcích. V porovnání s nimi (kde je nejčastěji jen trvalé bydliště a věk) se zdají být ta březinská příliš komplikovaná a zohledňující spíše zájmy určitých rodičů, než dětí obecně. Příliš nám není například jasný vztah mezi zájmem přijímaného dítěte a sourozencem v základní škole, také absolutní opomíjení věku dítěte jako rozhodujícího faktoru pro předškolní vzdělávání. Mohla byste nám vysvětlit, proč byla či nebyla zohledněna tato dvě kritéria? 

Ano, vyhodnocování vyhlášených kritérií je pro nás celkem pracné. Snadnější by byla pouze zmiňovaná kriteria – trvalé bydliště a věk dítěte. Chceme ale brát právě ohled i na potřeby rodičů dětí, nejen na názory ombudsmanů, kteří se k této problematice osobně vyjadřují každý jinak. Můžeme konstatovat, že z přijatých dětí pro letošní rok se nám jeví znevýhodněné děti s maminkami na mateřské či rodičovské dovolené. Naopak si myslíme že přijímání sourozenců ze ZŠ i MŠ je naše deviza, školka a škola dělá spoustu aktivit společně a sourozenci tak tráví den spolu. Jsme tím vlastně školou rodinného typu.

Věk dětí je z tohoto hlediska pro nás až podružný, museli jsme ale letos udělat jednu změnu a  dodatečně po zápise změnit kritéria a to v bodě o minimálním věku dítěte přijatého do MŠ. Obecní  zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti k navýšení kapacity školky o 4 děti, tj. celkově na 28 dětí. V rámci zasedání pedagogického sboru bylo dodatečně odsouhlaseno, že nebudou přijímány děti mladší 3 let  k datu 1. 9. 2012. Je to z důvodu nemožnosti individuálního přístupu k mladším dětem. Půl roku se děti učí sebeobslužnosti a při 28 dětech ve třídě je rozdíl mezi schopnostmi dvouapůlletého a tříletého dítěte obrovský.

Do budoucna zatím neuvažujeme o změně kritérií, uvidíme z reakcí veřejnosti, a z letošních výsledků a ohlasu rodičů.  Letos bylo přijato celkem 6 dětí se sourozencem, což není až tak kruté měřítko, dále byly přijaty děti, jejichž maminky pracují a nebo budou do práce nastupovat, všechny se ale musí prokázat potvrzením, že k 1. 9. 2012 budou mít ukončené pobírání rodičovského příspěvku nebo mateřské. 

 

Dle Vašeho vyjádření na březnovém zasedání obecního úřadu, byste si sama, paní ředitelko, představovala kritéria jinak nastavená. Mohla byste alespoň stručně nastínit, jak by měla vypadat?

Věk dítěte a trvalé bydliště v obci Březina. Byla by nejjednodušší pro naši práci. Upřednostňujeme ale zájmy rodičů, kteří se nám ozvali, kritéria stanovujeme podle zájmu rodičů. Bereme ohled na potřeby rodičů, kteří za námi chodí. Uvidíme, jaká bude reakce rodičů do příštích let. Určitě na toto téma provedeme veřejnou dotazníkovou akci, protože v předcházejících letech jsme diskutovali kritéria spíš s rodiči, kteří byli se školou ve stálém kontaktu.

 

Víme, že to není vaší povinností, ale máte nějaký plán, jak ještě v letošním roce uspokojit ty děti, které získaly nižší počet bodů dle zvolených kritériích a do MŠ se nedostaly (byť s ohledem na jejich věk by pro ně již bylo žádoucí se předškolně vzdělávat)?

Myslíme si, že děláme i více, než je naší povinností. Máme v hlavách v současné době jisté řešení, ale je to příliš brzo na veřejnou diskusi.

 

Otázka souvisí i s tím, že děti, které nebudou navštěvovat naší MŠ, bude těžké v budoucnu pozvat do březinské ZŠ - jak byste chtěla tyto děti do březinské školy nalákat? Jak byste chtěla jinak reagovat na odliv dětí v základní škole?

Evidujeme si důvody, proč děti odcházejí. Je to v mnoha případech složitá věc. V Březině je zatím obecně málo školáků stejně jako v celé republice a dokonce odcházející ministr plánoval některé školy zcela uzavřít. Předpokládáme ale, že se v příštích letech škola více naplní. Naše deviza je malé množství dětí a práce s jednotlivcem. Pokud by naopak v budoucnu zájem překročil rozumné množství, museli bychom i potom začít děti v ZŠ odmítat. Nyní máme kapacitu 60 dětí a do budoucna se počítá i s rozdělením a překombinováním více tříd.

 

Myslíte si, paní ředitelko, že by se našly v březinské škole prostory na případný dopolední dětský klub? Například v prostorách družiny? Bylo by například možné poskytnout tyto prostory právě pro nepřijaté děti, pokud by se podařilo najít vhodnou alternativu ke státní školce přímo v prostorách školy?

Prostor družiny je pro nás právě rezervní prostor pro nápor dětí do ZŠ a další možné rozdělení současných, pokud by došlo k přestavbě vnitřních prostor školy, přehození pater, přijdeme o něj. V současné chvíli je ale družina volná a ano, můžeme ji nabídnout pro dopolední dětský klub. Musela by a se ale s blanenskou hygienou vyřešit otázka šatny pro děti v klubu.

 

Budete nepřijatým dětem a jejich rodičům nabízet alternativu možné odpolední docházky do MŠ, která byla v letošním roce uzákoněna jako možnost pro nepřijaté děti na celodenní docházku?

Všechny děti ve školce jsou přihlášeny na celodenní pobyt. Chceme oslovit rodiče, kteří si děti vyzvedávají pravidelně po obědě, zda by svoje místo na odpoledne neuvolnili pro ostatní děti natrvalo. Výsledek nedokážu předem odhadnout.

 

V průběhu zápisu do MŠ, který probíhal přímo v herně v době konání se školky jsme zaznamenaly mezi maminkami několik negativních názorů na průběh zápisu – především neorganizovanost, rušení školky „odpoledním“ dětem a podobně. Neuvažujete do příštích let o změně organizace zápisu, jako tomu je již všude v okolních obcích? Máme na mysli především formu vyzvednutí si tiskopisů ve škole, klidného vyplnění doma a přinesení zpět, včetně skutečného individuálního představení se všech dětí a jejich rodičů, které je přeci jenom více kulturní, než letošní březinský zápis.

K tomuto máme společně s našimi učitelkami ve školce několik poznámek. Zápis byl stanoven na 15:30hod., proto, aby rodiče dětí, které již mají ve školce nebo škole svého sourozence, nemuseli přicházet dvakrát a mohli si zapsat mladšího při vyzvedávání staršího.  Proto byly v herně i děti v té době ještě pobývající ve školce. Navíc si rodiče vzali i školáky ze shora z družiny, nebylo to tedy tak, že bychom se v té době nestaraly o svoje děti. Dále musím říci, že jsme se na zápis svědomitě připravili a mnoho informací jsme vyvěsili i na nástěnce. V 16:00 byla ale situace v místnosti skutečně kritická, nahrnulo se nám sem velké množství maminek i s dětmi, dokonce i miminky. V danou chvíli se s tím nic nedalo dělat. Rodiče si mohli evidenční listy vyzvednout, vyplnit v klidu doma a do pátku je přinést. Je ale pravda, že jsme o tomto způsobu nikde veřejně neinformovali.

Na druhou stranu některé maminky naše instrukce ani nerespektovaly a přišly už například i v 15:00 do výuky školky. Dále se nám také nelíbilo, že děti, které přišly společně s rodiči k zápisu, povytahovaly veškeré možné hračky v herně a nenašla se jediná maminka, která by nám pomohla s úklidem. Rodiče si tak trochu spletli zápis se dnem otevřených dveří.

Do budoucna proto uvažujeme o změně průběhu zápisu, zamlouvá se nám brněnský model přihlašování po internetu nebo individuální přístup - v tom případě by však museli rodiče čekat na chodbě.

 

Poslední otázka související tak trochu i s budoucností mateřinky a dětí v ní – na co se mohou v rámci investic do vybavení školky děti v nejbližší době těšit? Chystáte nějaké změny nebo nákup nových hraček a pomůcek do mateřinky? Mezi maminkami „zkušenými zapisovatelkami“, které obešly vesměs všechny okolní školky, jsme slýchávali po ukončení zápisu tak trochu zklamání z nedostatečné vybavenosti březinské školky v porovnání s okolními.

Otázka opět složitá, ve škole je spousta věcí, které „hoří“. Je třeba vyměnit okna, zateplit celou budovu, neboť v zimních měsících je tady opravdu zima. Od roku 2004 šly každým rokem do školy obrovské investice do nezbytných oprav, aby škola mohla fungovat dle požadavků hygieny. 

Já sama přemýšlím o každé koruně, kterou nám obec dá, jak ji nejlépe investovat. Nemyslím si, že v tuto chvíli je nejdůležitější vnitřní vybavení mateřinky. Ano, co rodiče viděli, skříňky jsou skutečně v herně mateřinky staré, výměna již začala nákupem nové nábytkové stěny v lehárně.

Kritizovaný koberec v herně působí opravdu fádně, je totiž z roku 2005, jeho výměna není v tuto chvíli na prvním místě. Paní uklízečka se o jeho čistotu se pečlivě stará, denně jej vysává. Škola nedostává, jak si myslíte, nějaký obrovský balík peněz, snažíme se z něho pořídit, co je potřeba. Někteří rodiče nám dávají také sponzorské dary, budeme rádi, když v tom budou pokračovat a přidají se i ostatní. Pokud by měl někdo zájem, může zmiňovaný nový koberec zasponzorovat.

Z plánů pro školku, v blízké budoucnosti plánujeme pro děti nadúrovňové herní zařízení s galerií. Nebude to ale asi letos, hledáme sponzory i pro tuto akci.

 

- Petra Vasilová -
(zkráceně vydáno ve Zpravodaji, květen 2012)