Bude pod Vojtíškami nový developerský projekt?

19.12.2012 12:54


Tak jsem si i já prostudovala nový návrh územního plánu a musím s politováním konstatovat, že se v pojetí navrhovaných změn v oblasti nových ploch k bydlení skoro neliší od toho předchozího. Abych vám to, milí čtenáři, nějak přiblížila. Pokusím se Vám na poměrně vzorovém příkladu ukázat, jak se v posledním desetiletí v naší obci uvažovalo o územním rozvoji a jak se ve skutečnosti potom zastavuje území.

Bydlím několik let v nové lokalitě Vojtíšky, nebo chcete-li Domovina, nebo jak se tu prý říká U sedmi větrů. Okolo nás jsou nové solitérní rodinné domy se zahradami a my jsme společně se sousedy celkem pyšní na to, že jsme si zde bydlení dokázali prosadit bez pomocí realitní kanceláře, developera a podobných institucí. Nutno však bohužel dodat, že také bez valné pomoci zastupitelstva naší obce, ať už v něm zasedal kdokoliv.

Dalo by se říci, že jsme do Březiny přišli za jednoho starostování, stavěli jsme za druhého starostování a bydlíme zde nyní v době třetího starostování. A problémy tady u nás pod lesem byly, jsou a budou stále velké. Podobně jako další účelové komunikace v obci je i ta naše „komunikace“ směrem od hlavní silnice nezpevněná, nedostatečné šíře a u nás i bez veřejného osvětlení. Jelikož bydlíme na kopci, obecní vodovod již pod naší lokalitou nemá dostatečný tlak vody. I níže položené domy z původní zástavby se na obecní zásobování vodou s jistotou nemohou spolehnout, natož aby bylo možné vodu přivést ještě výše k našim domům. Pro zavedení plynu by bylo třeba, dle vyjádření plynařů, vyměnit nejdříve skoro půlce Proseče ventily z nízkotlaku na středotlak. Na jaře je cesta jedno velké vymleté koryto a na podzim jedna velká bažina, neboť dešťová kanalizace si pokaždé najde svoji vlastní cestu. Přesto všechno nelituji. Bydlení máme, myslím, polohou v Březině jedinečné a přes všechna negativa zatím převládá pocit, že bych neměnila. Však tudy kolem nás také chodíte v hojném počtu na pěší procházky ke Lhotkám, je jenom dobře že se polní cesty kolem začaly pro rekreační účely a přesun do okolních lesů v takové míře využívat. Potkávám Vás tady spoustu již třeba od vidění známých nebo i neznámých, a skoro každý z Vás tady ocení rozhled, klid, osvit sluncem a vůbec místo jako takové. Idyla, řekli byste.

Novým návrhem našeho ÚP je tato idyla však ve velkém ohrožení. Kolem stávající hranice zastavitelného území v naší lokalitě je totiž nově navrženo k bydlení tolik nových pozemků, že rozlohou překračují i stávající, developersky vybudovanou, oblast Nová Proseč. A tak tu se sousedy, lidmi bydlícími kolem jediné přístupové cesty a všemi, kdo si zde zvykli trávit volné chvíle, začínáme bít na poplach. Upřímně se totiž bojíme, že nám za zády, na vycházkové cestě do lesa, mohou během pěti až deseti let vyrůst dvě tři nové ulice řadovek. Řeknete si, proč hned tak černé představy. Území, které zde dohromady jednotliví žadatelé usilují zahrnout do ploch určených pro výstavbu, je totiž natolik velké a infrastrukturou nezmapované, že lze předpokládat nutnost zastřešení případné budoucí výstavby silnějším hráčem, ať už budoucím jednotným majitelem, nebo developerem. K oblasti není nakreslena v návrhu ÚP například žádná účelová komunikace s funkcí dopravní obslužnosti. Kdo by měl ale vymyslet, naprojektovat, poschvalovat a postavit sítě a komunikaci dopravně obslužnou? Obecní zastupitelstvo již na našem příkladu dává jasně najevo, že nechce a nebude problémy nových lokalit za lidi řešit ani budovat. Proto ani noví žadatelé nemohou očekávat, že se dočkají výrazné pomoci z této strany, nejjednodušším řešením tedy pro ně bude přenechat tuto starost zastřešujícímu subjektu nebo chcete-li developerovi, ať už bude vystupovat a působit v jakékoliv podobě dodavatelských služeb.  Současní zastupitelé naší obce jednotně prohlásili, že v Březině další developerskou výstavbu nedovolí, že problémy s těmito projekty jsou dostačujícím mementem, jak dále nepostupovat. Tak proč se tedy i přes toto ujištění tolik obávám…?

Protože jsem realista, jednoduše řečeno. Před těmi šesti roky jsme totiž přišli my do zcela stejné situace. Kupovali jsme pozemek za pana starosty Máši a v té době nebylo nic ústně slíbené problém. Dostali jsme slib dovést do našeho oválu nakresleného na mapě vše – elektriku, vodu, telefon, kabelovku a v budoucnu i splaškovou kanalizaci. V šuplíku doma mám ještě schované lejstro, dovolující mi, že si můžeme do obecní cesty sami za sebe položit cokoliv. A vedle nás jeden soused, a pak druhý, třetí… a pak už na další nebude asi bohužel stačit šíře cesty. Takto se v Březině plánovalo. I naše území bylo do výstavby zahrnuto jen tužkou na mapě, žádná přístupová cesta, žádné sítě a občane, starej se. Chci říci, že zde nevolám po tom, že nám měl někdo sítě a cestu vystavět, ale po tom, že když už jednou někdo území do stavby zahrnul, měla se lokalita vyřešit komplexně a toto řešení měla obec jednotně zastřešit, jak se tomu děje v jiných podobných případech v ostatních obcích. Autorka našeho současného územního plánu, paní architektka Naďa Rozmanová, sama připomínkovala, že základní chybou na začátku bylo, že naše lokalita neměla od počátku jasně definovanou územní studii, nemluvě o tom, že další změnou ÚP se nakonec ztratila i naše poslední naděje na okružní dostupnost komunikací ústící opět na hlavní cestu. Před plánovaným napojením na hlavní silnici dostala bezprecedentně přednost zahrada nového domu.

A tak zde nyní řešíme výhybny a obratiště a hledáme společně s hasiči a dopravní policií východiska. A není to, bez jakéhokoliv zájmu obce, věc vůbec jednoduchá! Když si vzpomenu, co jsem sama já oběhala, vykomunikovala, ale především, co jsem si za těch několik roků nepříjemného vyslechla od zastupitelů - že bydlíme někde, kde se původně nemělo vůbec stavět a že to byl jeden velký podvrh a tunel. Že je to všechno naše věc, že když zde chceme bydlet, že si máme v obecních cestách vše vystavět a uhradit sami. Obec, dle vyjádření zastupitelů, v našem případě zafinancuje části pouze ve staré původní zástavbě. Ale copak my jsme méněcenní občané Březiny? Copak takto se stmelují původní a noví občané Březiny, chce-li nás všechny někdo takto stále dělit? Musím sama osobně říci, že jsem z tohoto vývoje zde u nás, ale i obecně v Březině stále a stále smutnější. A právě proto všechny nové žadatele upřímně lituji, neboť velice dobře vím, co je čeká.

Ráda bych zde také uvedla, že naprosto nezpochybňuji právo každého majitele pozemku zažádat o změnu v užívání svého majetku, třeba právě pro účely bydlení. Žijeme naštěstí v době, kdy je toto svobodné a svrchované právo každého občana. Pokud ale bude novým územním plánem přijata tato změna v podobě, jak je navržena, tak skutečně nechápu přístup zastupitelů naší obce k předcházení problematickým situacím.

Proč není v daném návrhu změny zakreslena jakákoliv účelová komunikace s dopravní obslužností k případným novým pozemkům? Jak budou tito noví majitelé, respektive budoucí stavitelé, hledat sami jednotlivě řešení, když všude kolem jsou pole a z jedné strany lesy? Případná změna jediné přístupové lesní cesty směrem od silnice na Lhotky vedoucí kolem pozemků Lesů ČR a kolem zahrad nově postavených domů v západní části bude pro každého jednotlivce neřešitelným problémem. Nemluvě o potřebné šířce té nejjednodušší komunikace, která zde pro potřeby stavebních povolení musí vzniknout. Odkud budou noví stavitelé do lokality jednotlivě vést vodu a případně plyn, odkud elektrické přípojky?

Asi by se noví žadatelé měli v jednáních k řešení nového ÚP ptát zastupitelstva a zpracovatele jaká pro ně mají řešení, když sám zpracovatel ohodnotil lokalitu v textové části návrhu jako záměry ležící v blízkosti lesa, představující ohrožení krajinného rázu, s dopravně nedostupnými plochami a bez technické infrastruktury.  Otázek vyvstává velká spousta a já mohu jenom doufat, že na ně uslyšíme při veřejném projednávání návrhů odpovědi ve shodě s obecnými zásadami územního plánování. Pokud ale ne, tak myslím, že povolení takto rozsáhlé výstavby bez jakýchkoliv stanovených limitů je v této části obce nové lokalitě nesmyslné. A to jsem zde prosím ještě vůbec nehovořila o ekologických aspektech a o ohrožení výhledového horizontu a krajinného rázu obce, tato hlediska jsou sama o sobě neoddiskutovatelná. Posuďte sami, vážení spoluobčané, jak by někdy také mohl pohled na část ke Lhotkám zastavěnou neřízenou výstavbou vypadat.

O aspektech pro, ale spíše proti, v této pravděpodobně nejvíce problematické lokalitě by se dalo psát ještě na několika stránkách. To však není mým cílem. Chtěla jsem jen na jednom z příkladů poukázat na to, jak považuji některé návrhy v novém ÚP ze nedomyšlené a nedotažené do konce. V budoucnu mohou právě z těchto návrhů nastat problematické situace v rozvoji obce, její infrastruktury a v omezenosti občanské vybavenosti nadále skokově narůstajícího počtu obyvatel Březiny. Chtěla jsem případně i poodhalit naším možným budoucím sousedům problémy, které je čekají, když jim příslušné instituce nyní na začátku nevyznačí, v přeneseném slova smyslu mantinely, co bude v budoucnu možné a co ne. Asi by nám tyto věci neměly být lhostejné, zvláště ve chvíli, kdy máme všichni jedinečnou příležitost ovlivnit budoucí vývoj a rozvoj v našem bydlišti. My, občané, připomínkami a námitkami k návrhům nového územního plánu, diskusí na veřejném projednání návrhu ÚP a naši zastupitelé konečným hlasováním o všech navržených změnách.

Věřím, že všem nám dohromady jde o společný zájem udržitelného rozvoje obce a zajištění dostatečných služeb pro občany všech věkových kategorií. A tak nám všem přeji pro nadcházející jednání, ať především zvítězí zdravý rozum!


- Petra Vasilová -
(Zpravodaj, listopad 2012)