Priority programu PRO Březinu

Nejen lidé, ale i program PRO BŘEZINU tvoří základ našeho představení se voličům. Již více než půl roku pečlivě sestavujeme ideový program, který s mnohými z vás diskutujeme, ptáme se na vaše názory, nápady, snažíme se hledat řešení věcí, které vás trápí. Mnohé věci - jako například prostor pro děti ve školkách, hrozbu těžby mramoru v naší obci, územní plánování - aktivně řešíme po celou dobou existence našeho spolku a věříme, že úspěšně (např. březinsko-křtinská školka, zastavení řízení o stanovení dobývacího prostoru Březina u Křtin). Níže najdete prioritu našeho programu pro naši obec, postupně budeme jednotlivé priority rozkrývat a představíme vám tak konkrétní volební program naší kandidátky.

 

Fungující a vstřícný obecní úřad PRO BŘEZINU

Obecní úřad musí být vstřícný, odborný a efektivně fungující srdce obce. Bez řádně fungujícího obecního úřadu nelze efektivně řídit obnovu a další rozvoj obce. Zasadíme se o maximální průhlednost při rozhodování a zapojíme širokou veřejnost do rozhodovacího procesu (veřejná jednání, veřejné prezentace projektů, kulaté stoly, komunitní jednání). Jak starosta obce, tak ostatní zastupitelé musí být v pravidelném kontaktu s občany a být připraveni řešit jejich problémy. Uvedeme v život koncepci moderní komunikace obce s občanem, včetně jejího financování, v souladu s maximálním využitím informačních technologií. Budeme aktivně využívat, rozvíjet a aktualizovat obecní internetové stránky jako zásadního nástroje pro úplnou informovanost občanů, pro získávání zpětné vazby od občanů a pro propagaci obce. Budeme pravidelně vydávat obecní zpravodaj, kde občané najdou všechny potřebné informace, zvažované projekty a novinky.

Konkrétní body programu

- rozšíření úředních hodin obecního úřadu

- přehledné a jasné vyúčtování komunálních poplatků

- aktivní a komunikativní radnice informující občany

 

Moderní a bezpečné komunikace PRO BŘEZINU

Jsme přesvědčeni, že vás, stejně jako nás, trápí průjezd a průchod Březinou. Jelikož se náš spolek již od začátku zajímá o stav projektu silnice a s ním i případné budování chodníků, budeme usilovat a to v maximální míře, o spuštění a konečném dotažení tohoto dlouho se táhnoucího projektu do finální podoby. Pokusíme se do projektu zakomponovat a navrhnout případně omezení či zpomalení nájezdu a výjezdu z Březiny, kde řidiči bohužel stanovených 50km/hod nedodržují, o vybudování bezpečného přecházení, případný návrh světelných zařízení v podobě semaforů. Přece jen se jedná o krajskou silnici a provoz je zde v určitých časových blocích hodně intenzivní a obyvatel potažmo dětí tu přece jen přibylo.

 

Konkrétní body programu

- dotažení projektové dokumentace k silnici se subdodavateli

- zdokumentovat a rozběhnout projekt budování chodníků v obci

- zapracovat projekty na vybudování komunikací, kde mají být, ale bohužel nejsou

 

Dostatek financí PRO BŘEZINU

Pro rozvoj Březiny je třeba víc peněz. Jak je získáme? Zajistíme zvýšení přijmů a snížení provozních výdajů obecního rozpočtu. Příjmy – budeme systematicky žádat o dotace v rámci českých veřejných rozpočtů i Evropských fondů a to v souladu s rozvojovými prioritami obce. Budeme aktivně spolupracovat s místními spolky na dotačních projektech. Výdaje – zavedeme absolutně průhledná výběrová řízení a elektronické aukce na nákupy a poskytování služeb obci s cílem získat nabídky od většího počtu dodavatelů a ušetřit obecní peníze. Budeme kontrolovat dodavatele, aby pro obec odváděli kvalitní práci.

Konkrétní body programu

- více peněz z českých a evropských dotací

- lepší a průhledné hospodaření obecní kasy

- průhledné zadávání obecních zakázek, důsledná kontrola práce dodavatelů

 

Fungující a kapacitně dostatečné školství PRO BŘEZINU

V Březině již před více než 100 lety vznikla obecní škola. V současnosti se jedná o malotřídní školu pro 1. stupeň spojenou s mateřskou školou. Naším cílem je usilovat o zajištění dostatečné kapacity mateřské školy, udržení kvality výuky v základní škole a modernizaci zázemí školy. Chceme také zlepšit spolupráci školy s rodiči. Cílem je, aby místní děti po skončení mateřské školy zůstaly v Březině i na základní škole.


Konkrétní body programu

- zjednodušení kritérií pro přijetí do MŠ

- úprava rozsahu provozu školy dle potřeb rodičů 

- zřízení školské rady 

 

Trvale udržitelný rozvoj PRO BŘEZINU

Ať se nám to líbí nebo ne, naše obec má již více než 900 obyvatel a díky další výstavbě (dle nového územního plánu) překročí v brzké době 1000 obyvatel. Takováto obec přestává být vesnicí, kde je možno spolehnout se na rozvoj samospádem, ale stává se prakticky městysí se svými specifiky a potřebami, které si uvědomujeme a budeme je řešit. Harmonický a udržitelný rozvoj obce, kde je nutno skloubit požadavky obyvatel jak s vesnickým, tak i prakticky městským stylem životem, vyžaduje aktivní komunikaci s občany, a to především naslouchání jejich potřebám (např. u kulatých stolů). Otázku rozvoje budeme řešit nejen v oblasti společenské, ale i v oblasti ekonomické (příležitosti podnikání, zaměstnání, atd.) a environmentální (zdravé a krásné životní prostředí pro nás i naše děti). Pro skloubení těchto tří oblastí budeme následovat tzv. Místní agendu 21, která představuje moderní koncept udržitelného rozvoje obce. Jako zastupitelé se aktivně zapojíme do tohoto rozvojového projektu, jehož součástí bude také vypracování strategické vize rozvoje obce.  A to nejen Březiny samotné, ale i jako obce aktivně spolupracující s okolními obcemi, a to např. v rámci Místní akční skupiny Moravský kras. 

Konkrétní body programu

- Místní agenda 21 – harmonický rozvoj sociální, ekonomické i environmentální oblasti v Březině

- aktivní spolupráce s okolními obcemi např. v rámci Místní akční skupiny Moravský kras

- vypracování strategické vize rozvoje obce a její následování

 

Podpora a rozvoj spolků PRO BŘEZINU

V Březině nyní aktivně působí osm občanských a mládežnických uskupení, která zastřešují zájmovou činnost a dobrovolné aktivity našich občanů, mládeže i dětí. Budeme jejich činnost nadále podporovat, naslouchat jejich potřebám a pomáhat ve všech směrech, kde může zastupitelstvo obce pomoci. Budeme i nadále všechny aktivní spolky a organizace finančně podporovat a přispívat úměrně této aktivitě na jejich činnost. Myslíme si však, že finance v podobě rozdělení dotací na začátku každého roku nejsou jedinou možnou formou podpory. Chceme pomáhat s přípravou grantových projektů určených pro neziskové a zájmové organizace všem spolkům a organizacím v Březině, které o to projeví zájem. Chceme nalézt v Březině prostory, které by bylo možné v budoucnu pro spolkové aktivity využívat nebo je v rámci jednotlivých spolků a organizací sdílet. Chceme být nápomocni v pořizování materiálního vybavení tam, kde záštita vedení obce napomůže úspěchu v daném grantovém projektu. Po volebních obdobích plánů a projektů se zasadíme o to, aby se v následném období konečně započalo s přestavbou hasičské zbrojnice, která poskytne tolik potřebné prostory pro hasiče, vedení obce, obecní knihovnu, ale i další spolky a organizace. Do střednědobého rozvoje Březiny zahrneme následně vybudování spolkového domu či komunitního centra v podobě, o které rozhodnete vy sami, občané Březiny.


Konkrétní body programu

- finanční, projektová i materiální podpora aktivních spolků a organizací

- zahájení přestavby hasičské zbrojnice a zřízení veřejných prostor pro činnost spolků a organizací

- pomoc, spolupráce a komunikace mezi jednotlivými spolky a organizacemi

 

Bohatý společenský a kulturní život PRO BŘEZINU 

Budeme usilovat o rošíření nabídky jak pravidelných, tak příležitostných společenských akcí pro různé generační skupiny obyvatel. Rádi bychom se zasadili o zabezpečení prostoru a programu komunitního centra. Bylo by dobré, aby se na kulturním životu v obci podílelo co nejvíce zde působících spolků a organizací. Jejich spolupráci, a to budeme v zastupitelstvu prosazovat, by mohlo napomoci například ustanovení kulturní komise, která by byla pomocným nástrojem zastupitelstva obce a ve které by působili členové spolků. Dlouhodobějším cílem je rekonstrukce staré hasičské zbrojnice a zapojení Březiny do sítě okolních cyklostezek.

Konkrétní body programu

- podpora práce a vzájemné spolupráce místních spolků a organizací

- kulturní akce nejen pro děti

- prostor pro společenské setkávání občanů

 

Dotažení rozpracovaných projektů PRO BŘEZINU

V průběhu let bylo v obci na papír sepsáno mnoho projektů. Na ty, které mají jasný cíl, smysl a jsou přínosem pro obec, bychom chtěli navázat. Jsou to také projekty, které budou mít vliv na prostředí a vzhled obce a tato priorita je pro nás velmi důležitá. Když se bude líbit lidem v Březině, budou tu chtít žít, pracovat a podílet se na rozvoji obce. Chtěli bychom také zapojit Březinu do sítě cyklostezek a tím umožnit turistům nahlédnout na naši krásnou a upravenou obec. Vzhledem k tomu, že jsme součástí trasy k Moravskému krasu, budeme usilovat o důstojné reprezentování naší obce.  


Konkrétní body programu

- čistota, údržba a péče o obec

- zapojení Březiny do cyklostezek

- zajištění veřejného prostranství pro setkávání občanů