Naše cíle

 • hájit zájmy a práva obyvatel obce Březina
 • podporovat a provozovat aktivity zaměřené na děti a mládež v obci Březina
 • vytvořit platformu pro diskusi a náměty v obci Březina
 • podporovat rozvoj občanské společnosti v obci Březina
 • zasazovat se o zlepšení komunikace mezi místní radnicí a občany obce
 • usilovat o zlepšení životního prostředí v obci a udržitelný rozvoj bez další satelitní výstavby
 • napomáhat k zajištění občanské vybavenosti v obci Březina
 • zasazovat se o rozvoj kulturního života a obnovu tradic v obci Březina

 

Formy činnosti spolku

 • účast na jednáních zastupitelstva obce Březina
 • návrhy možných opatření a řešení představených vedení obce Březina
 • aktivní jednání s úřady a místními developery ohledně rozvoje a obnovy obce
 • podpora veřejnosti v obci Březina při prezentaci názorů a podpora veřejných diskusí
 • pořádání různých kulturních a společenských aktivit, přednášek a zábavných programů pro děti a mládež
 • prezentace všech zjištěných informací a pořádaných aktivit na internetu (webové stránce sdružení)
 • snaha získat prostor pro informační tabuli na obecním úřadě 
 • účast ve správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy sdružení, které se týkají níže uvedených případů:

            a) územní řízení

            b) stavební řízení (obojí podle zákona č. 183/2006 Sb.)

            c) rozhodnutí o umístění stavby

            d) rozhodnutí o změně ve využití území

            e) rozhodnutí o ochranném pásmu

            f) rozhodnutí o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území

            g) rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

            h) řízení o zásahu do krajinného rázu

            i) řízení o kácení mimolesních dřevin (obojí podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

            j) řízení týkající se ochrany vod (podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách)